Κατηγορία
Λέξη - Κλειδί


Όνομα Χρήστη
Κωδικός Πρόσβασης


Βάση Δεδομένων για την Οπτικοακουστική Αγωγή

Η πληθωρική παρουσία των Μέσων στην εποχή της εικόνας και της πληροφορίας είναι πλέον διακριτή σε κάθε τομέα της ανθρώπινης δραστηριότητας. Η πρόσβαση, χρήση και έκφραση-παραγωγή περιεχομένου στα Mέσα αποτελούν τους τρεις κύριους άξονες στους οποίους βαδίζουν οι αλματώδεις εξελίξεις στις νέες ψηφιακές τεχνολογίες. Απαραίτητη προϋπόθεση για μια ολοκληρωμένη, αντικειμενική και αυτόνομη θεώρηση είναι η κριτική ικανότητα του χρήστη για την αποκωδικοποίηση, την αξιολόγηση και ερμηνεία του περιεχομένου στις διαφορετικές πλατφόρμες επικοινωνίας. Αυτό αποτελεί και το ζητούμενο μια συνολικής αγωγής και εκπαίδευσης στα μέσα επικοινωνίας, ο διάλογος για την προαγωγή της βρίσκει θερμούς υποστηρικτές και στην Ελλάδα.

Οι αναπτυσσόμενες δράσεις στον τομέα της Παιδείας για τα Μέσα (media literacy) στην ελληνική επικράτεια αποτελούν ως επί τον πλείστον προϊόν ιδιωτικής πρωτοβουλίας, με αποσπασματικό, ασυνεχή και διάσπαρτο χαρακτήρα. Το επίκεντρο των δράσεων αφορά κυρίως στη χρήση και εξοικείωση των παιδιών και νέων με τις νέες τεχνολογίες ως εποπτικών εργαλείων σε συνδυασμό με τις βασικές λειτουργίες των πιο δημοφιλών μέσων ενημέρωσης (κινηματογράφος, τηλεόραση, διαδίκτυο). Την κατακερματισμένη αυτή εικόνα συμπληρώνει πληθώρα ερευνών, δημοσιεύσεων, προγραμμάτων, ρυθμιστικών διατάξεων και γεγονότων τα οποία έχουν ως αντικείμενο, άμεσο ή έμμεσο, την αγωγή και εκπαίδευση στα οπτικοακουστικά μέσα επικοινωνίας, χωρίς όμως να είναι δυνατή η συνολική καταγραφή και συγκέντρωση των δεδομένων αυτών σε μία ενιαία και ουδέτερη πλατφόρμα επικοινωνίας.

Η Βάση Δεδομένων για την Οπτικοακουστική Αγωγή, την οποία υλοποίησε και διαχειρίζεται το Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων (Ι.Ο.Μ.) στο πλαίσιο της ανάπτυξης πρωτοβουλιών οπτικοακουστικής παιδείας, έχει ως στόχο να καταπολεμήσει το έλλειμμα ως προς τη διάχυση της πληροφόρησης και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας λειτουργώντας ως μια εν δυνάμει ανοιχτή πλατφόρμα κοινωνικής και επιστημονικής δικτύωσης. Παράλληλα, αποσκοπεί στην επικαιροποίηση της ειδησεογραφίας σχετικά με τις κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές και θεσμικές εξελίξεις στην Ελλάδα, την Ευρώπη και διεθνώς. Ιδιαίτερα όμως, η Βάση Δεδομένων προσφέρει τη δυνατότητα στον ίδιο τον χρήστη να ανεβάσει περιεχόμενο μέσα από την εθελούσια εγγραφή, αποβλέποντας στη δημιουργία ενός μητρώου φορέων και επιστημόνων από το χώρο της οπτικοακουστικής επικοινωνίας με αντικείμενο τη δράση και μελέτη της αγωγής και εκπαίδευσης στα μέσα, με μακροπρόθεσμη προοπτική τη δημιουργία μιας πανεθνικής συμμετοχικής κοινότητας για την παιδεία στα μέσα.

Η Βάση Δεδομένων για την Οπτικοακουστική Αγωγή αποτελεί ένα χρηστικό εργαλείο πληροφόρησης για τον φοιτητή, τον επαγγελματία, τον εκπαιδευτικό, το δημοσιογράφο, τον ακαδημαϊκό, τον νομικό και κάθε ενεργό πολίτη που ενδιαφέρεται για τα ζητήματα και της δράσης της οπτικοακουστικής αγωγής στην Ελλάδα.